Over de Venhuisschool

Participatie

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 10 leerlingen van de school. Vanaf groep 4 kunnen kinderen worden gekozen in de leerlingenraad. De leerlingenraad kan de school adviezen geven over allerlei zaken met betrekking tot de school. Tevens kunnen ze zelf initiatief nemen om zo verbeteringen in n om de school te realiseren. De kinderraad wordt begeleid door juf Hanneke de Vries, oud-leerkracht van de school.

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit zes ouders. De ouderraad is het overlegorgaan tussen ouders en team over de huishoudelijke gang van zaken binnen de school. Men kan hierbij denken aan het bezoek van Sinterklaas, de kerstviering en de laatste schooldagviering. Voor het organiseren van dergelijke activiteiten is uiteraard geld nodig. De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige bijdrage van €22,50,- per kind per jaar, waarmee die feesten betaald kunnen worden. Stromen er kinderen na december in, dan wordt voor dat kind een vrijwillige bijdrage van €11,25 gevraagd.

IBAN NL68INGB0002832942 t.n.v. Stichting Vrienden Openbaar Onderwijs Zuidwolde

De ouders in de raad worden door de ouders gekozen op de zakelijke ouderavond. De raad organiseert ten minste één ouderavond per jaar. Op de ouderavond staan o.a. het jaarverslag, het financieel jaarverslag en verkiezingen op het programma. Verder wordt er meestal een spreker uitgenodigd over een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp.

 

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden van de school. Op de RA Venhuisschool nemen drie ouders en drie leerkrachten zitting in de MR. De medezeggenschapsraad vergadert ca. zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Zij is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de directeur. De directeur vertegenwoordigt het bestuur. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. Het reglement geeft aan wanneer de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. Het medezeggenschaps- en het huishoudelijk reglement liggen voor iedereen ter inzage in school. De namen van de leden van de raad vindt u achter in de schoolgids. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit ouders en medewerkers van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Marenland. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de stichting Marenland. Zij is bevoegd over alle bovenschoolse aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de algemeen directeur van de stichting. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan omschreven in een reglement. In dit reglement is aangegeven over welke aangelegenheden de GMR advies kan uitbrengen en welke onderwerpen de instemming van de GMR nodig hebben.

Contact MR oudergeleding via mrog.venhuisschool@gmail.com

 

Samenwerkingsverbanden buiten de school 

De Venhuisschool heeft actieve samenwerking met verenigingen en organisatie buiten school om hoog in het vaandel staan.   Zo werken we nauw samen met de peuterspeelzaal, de naschoolse opvang, de muziekschool en de bibliotheek in het dorp. Verder hebben we regelmatig contact met de kinderopvangorganisatie ”Hamertje Tik” uit Zuidwolde. Het dorp kent verder verschillende stichtingen en verenigingen die actief zijn in het dorp. In de afgelopen jaren is met deze organisaties verschillende malen samen gewerkt in projecten.

 

Partners van de school

Kids2b

Gemeente Bedum

ZNS

vv Noordwolde

Actie Benin

Skola Postawowa Kosiecyn

Krabat Grundschule Janschwalde

Stichting ‘s Heerenloo

Get Adobe Flash player Brede kijk op de wereld Samen Goed onderwijs Alles op één plek Veilig
Van Berumstraat 2 9785 BG ZUIDWOLDE GN Tel.: 050 - 30 13335 info@venhuisschool.nl